Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, a.m. 9, obręb Obrowiec
  Data publikacji: 18-01-2022 09:30
 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o przedłożeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o uzgodnienie warunków realizacji oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wniosku o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów
  Data publikacji: 21-12-2021 15:03
 • WG.III.6220.13.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka
  Data publikacji: 21-12-2021 14:54
 • WG.III.6220.12.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.12.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn odpadów w Kopalni Górażdże z instalacją dozowania” na działkach nr 115/38, 115/36, 115/21, 113/21, 114/3, a.m. 1, obręb Górażdże, nr 19/79, 19/75, 15/18, a.m. 8, obręb Kamionek
  Data publikacji: 16-12-2021 09:59
 • WG.III.6220.21.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 160/1, 160/2 w miejscowości Dąbrówka” na działkach o nr ew.: 160/1 i 160/2, obręb Dąbrówka
  Data publikacji: 14-12-2021 13:58
 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów
  Data publikacji: 08-12-2021 10:39
 • WG.III.6220.14.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Przeniesienie zbiornika popiołów lotnych oraz transportu popiołów do młyna cementu nr 4 na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli” na działce nr 76/38, a.m. 2, obręb Chorula
  Data publikacji: 07-12-2021 11:41
 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów
  Data publikacji: 30-11-2021 15:11
 • WG.III.6220.11.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 90/3 w obrębie Zakrzów, Gmina Gogolin” na działce nr 90/3, a.m. 2, obręb Zakrzów
  Data publikacji: 29-11-2021 12:19
 • WG.III.6220.13.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka
  Data publikacji: 23-11-2021 08:53
 • WG.III.6220.12.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn odpadów w Kopalni Górażdże z instalacją dozowania” na działkach nr 115/38, 115/36, 115/21, 113/21, 114/3, a.m. 1, obręb Górażdże, nr 19/79, 19/75, 15/18, a.m. 8, obręb Kamionek
  Data publikacji: 15-11-2021 14:03
 • WG.III.6220.11.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec w gminie Gogolin” planowanego do realizacji w obrębach geodezyjnych Obrowiec, Wygoda i Krapkowice
  Data publikacji: 08-11-2021 15:58
Wersja XML