Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014

Aktualne załączniki/zdjęcie

PDFUchwała Nr LIII_494_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr LIII_493_2014 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LIII_492_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku Ekomuzeum w Kamieniu Śląskim.pdf
PDFUchwała Nr LIII_491_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim.pdf
PDFUchwała Nr LIII_490_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf

PDFUchwała Nr LII_489_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr LII_488_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr LII_487_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LII_486_2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym (...).pdf
PDFUchwała Nr LII_485_2014 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (...).pdf
PDFUchwała Nr LII_484_2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (...).pdf
PDFUchwała Nr LII_483_2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód.pdf
PDFUchwała Nr LII_482_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LII_481_2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegi na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 101-123 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 51-100 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 1-50 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr LI_479_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr LI_478_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr LI_477_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LI_476_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LI_475_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr LI_474_2014 o przyjęciu środków z Funduszu Spójności.pdf
PDFUchwała Nr LI_473_2014 w sprawie nadania nazwy placowi w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr LI_472_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim w Górażdżach.pdf
PDFUchwała Nr LI_471_2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3 w Malni.pdf
PDFUchwała Nr LI_470_2014 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Malni przy ul. Podgórnej 3.pdf
PDFUchwała Nr LI_469_2014 w sprawie regulaminu korzytsania z plenerowych urządzeń siłowych w Kamieniu Śląskim przy Placu Myśliwca 30.pdf
PDFUchwała Nr LI_468_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku.pdf
PDFUchwała Nr LI_467_2014 wyposażenia w majątek Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr LI_466_2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie w środek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr L_465_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr L_464_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr L_463_2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego -prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (...).pdf
PDFUchwała Nr L_462_2014 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf
PDFUchwała Nr L_461_2014 str.101-134 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_461_2014 str. 51-100 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_461_2014 str. 1-50 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_460_2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf
PDFUchwała Nr L_459_2014 w sprawie dostosowania opiu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_458_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_457_2014 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_456_2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_455_2014 w sprawie nabycia udziałów w prawie wieczystego uzytkowania na gruncie Skarbu Państwa.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_454_2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_453_2014 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin" z środków Funduszu Spójności.pdf
PDFUchwała Nr XLIX_452_2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_451_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_450_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_449_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_448_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_447_2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_446_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_445_2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_444_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_443_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_442_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_441_2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_440_2014 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwala Nr XLVIII_439_2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_438_2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...).pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_437_2014 przyjęcia zmiany Statutu Związku gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_436_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_435_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_434_2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gogolin za 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_433_2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVII_432_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_431_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_430_2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (...).pdf
PDFUchwała Nr XLVI_429_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_428_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_427_2014 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_426_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomośco w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_425_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_424_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_423_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_422_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_421_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_420_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_419_2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_418_2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2013r..pdf
PDFUchwała Nr XLVI_417_2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_416_2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_415_2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf
PDFUchwała Nr XLVI_414_2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego.pdf
PDFUchwała Nr XLV_413_2014 w sprawie wyobrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_412_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_411_2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_410_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_409_2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom (...).pdf
PDFUchwała Nr XLIV_408_2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedskolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podtawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_407_2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_406_2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_405_2014 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą zagraniczną.pdf
PDFUchwała Nr XLIV_404_2014 w sprawie wyrażenia poparcia.pdf
PDFUchwała Nr XLIII_403_2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania(...).pdf
PDFUchwała Nr XLIII_402_2014 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gogolinie do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. (...).pdf
PDFUchwała Nr XLII_400_2014 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazopwej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.pdf
PDFUchwała Nr XLII_401_2014 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym uzytkowaniu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLI_399_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLI_398_2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2014.pdf
PDFUchwała Nr XLI_397_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XL_396_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL_395_2013 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XL_394_2013 w sprawie wyznaczenia kierunków działania Burmistrzpwi Gogolina w zakresie programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Nr XL_393_2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XL_392_2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_391_2013 w sprawie uchylenia i zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_390_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_389_2013 w sprawie ustalenia opłat za przewóz środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_388_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczne na lata 2007-2013.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_387_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_386_2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_385_2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_384_2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_383_2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin wraz z obciążeniami nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_382_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_381_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscoweo planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_380_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec- Racibórz na odcinku Obrowiec-rzeka Odra.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_379_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_378_2013 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_377_2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_376_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_375_2013 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_374_2013 w sprawie rocznego programu współpracy z organizajami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_373_2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_372_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_371_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_370_2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_369_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_368_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_367_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_366_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_365_2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_364_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_363_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_362_2013 w sprawie dokonania mian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_361_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_360_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXV_359_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_358_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarci kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_357_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_356_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_355_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_354_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_353_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_352_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_351_2013w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_350_2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_349_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_348_2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_347_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_346_2013 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_345_2013w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_344_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_343_2013 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_342_2013 w sprawie zarządzenia wyboru Przewodniczącego Zarzadu Dzielnicy.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_340_2013 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych....pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_339_2013 w sprawie wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Policji.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_338_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_341_2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_337_2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_336_2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_335_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_334_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_333_2013 w sprawie przystapienia do realizacji projketu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_332_2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletnego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Spółka z.o.o. (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXII_331_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_330_2013 w sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdzalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_329_2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_328_2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2012r..pdf
PDFUchwała Nr XXXII_327_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_326_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia skladów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_325_2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_324_2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanim z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_323_2013 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty..pdf
PDFUchwała Nr XXX_322_2013 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.pdf
PDFUchwała Nr XXX_321_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX_320_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXX_319_2013 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX_318_2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków..pdf
PDFUchwała Nr XXX_317_2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (...).pdf
PDFUchwała Nr XXX_316_2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXX_315_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXX_314_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXX_313_2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXX_312_2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2012.pdf
PDFUchwała Nr XXX_311_2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2012.pdf
PDFUchwała Nr XXX_310_2013 w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina".pdf
PDFUchwała Nr XXX_309_2013 w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina".pdf
PDFUchwała Nr XXIX_308_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_307_2013 wsprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_306_2013 zmnieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkołach i przedszkolach (...).pdf
PDFUchwała Nr XXIX_305_2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_304_2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobigania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_303_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_302_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_301_2013 w sprawie sprzedązy nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_300_2013 w sprawie sprzedazy nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_299_2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_298_2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/282/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_297_2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/281/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku..pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_296_2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_295_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_294_2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnycj przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice (...).pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_293_2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III.4131.1.19.2013.AR stwierdzające nieważność części tej uchwały.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_292_2013 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_291_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_290_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_289_2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_288_2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_287_2013 w sprawie "konkursu na najbardziej aktywne Sołectwo/ Dzielnicę, Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/ Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin".pdf
PDFUchwała Nr XXVII_286_2013 w sprawie przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jdnostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (...).pdf
PDFUchwała Nr XXVII_285_2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_284_2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_283_2013 w sprawie nadania budynkowi nazwę Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie imienia Jerzego Lipki.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_282_2013 w sprawie udzielenia bonifikaty.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_281_2013 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w nieruchomość budynkową niezbędną do prowadzenia działalności statutowej..pdf
PDFUchwała Nr XXVII_280_2013 w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_279_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_278_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_277_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_276_2012 zmnieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_275_2012 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_274_2012 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_273_2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_272_2012 w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_271_2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI_270_2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok.pdf

 

 

PDFObwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 07 grudnia 2012r. o sprostowaniu błędu.pdf
PDFUchwała Nr XXV_269_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżeie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV_268_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXV_267_2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za usiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą (...).pdf
PDFUchwała Nr XXV_266_2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składanie deklaracji.pdf
PDFUchwała Nr XXV_265_2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXV_264_2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XXV_263_2012 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.pdf

PDFUchwała Nr XXIV_262_2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_260_2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_259_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_258_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_257_2012 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_256_2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowezaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_255_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_254_2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_253_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_252_2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_251_2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projketu konkursowego w ramach partnerstwa pn. "Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych" (...).pdf
PDFUchwała Nr XXIV_250_2012 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_249_2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/263/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_248_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_247_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXIII_246_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_245_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_244_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_243_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_242_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_241_2012 w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu..pdf
PDFUchwała Nr XXII_240_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXII_239_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXII_238_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_237_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_236_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_235_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_234_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_233_2012 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII_232_2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części wsi Dąbrówka.pdf
PDFUchwała Nr XXII_231_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr XXII_230_2012 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVI/263/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXII_229_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku.pdf
PDFUchwała Nr XXII_228_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XXII_227_2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.pdf
PDFUchwała Nr XXI_226_2012 w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do realizacji projektu: Razem możemy - indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.2.pdf
PDFUchwała Nr XXI_225_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXI_224_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXI_223_2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XXI_222_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_221_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_220_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_219_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_218_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_217_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres jednego roku z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_216_2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_215_2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu praw.pdf
PDFUchwała Nr XXI_214_2012 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXI_213_2012 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa.pdf
PDFUchwała Nr XX_212_2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XX_211_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XX_210_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX_209_2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XX_208_2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XX_207_2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2011.pdf
PDFUchwała Nr XX_206_2012 w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XX_205_2012 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach.pdf
PDFUchwała Nr XX_204_2012 w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik na ul. Sportowej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XX_203_2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projektu systemowego pn. "Drogowskaz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (...).pdf
PDFUchwała Nr XX_202_2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XX_201_2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/304/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie porozumienia komunalnego.pdf
PDFUchwała Nr XX_200_2012 w sprawie wyrażenia woli udziału w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.pdf
PDFUchwała Nr XX_199_2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX_198_2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX_197_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIIII_196_2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_195_2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_194_2012 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_193_2012 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_192_2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2011.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_191_2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2011.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_190_2012 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.pdf
PDFUchwała Nr XVII_189_2012 w sprawie zaciagnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XVII_188_2012 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI_181_2012..pdf
PDFUchwała Nr XVI_187_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_186_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_185_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_184_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_183_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_182_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_181_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_180_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_179_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_178_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_177_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_176_2012.pdf
PDFUchwała Nr XVI_175_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_174_2012 cz.2.pdf
PDFUchwała Nr XV_174_2012 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XV_173_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_172_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_171_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_170_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_169_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_168_2012.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV_167_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.4.pdf
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.3.pdf
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.2.pdf
PDFUchwała Nr XV_167_2012 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XV_165_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_165_2012.pdf
PDFUchwała Nr XV_164_2012.pdf
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XIV_163_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_162_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_161_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_160_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_159_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_158_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_157_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_156_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.3.pdf
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.2.pdf
PDFUchwała Nr XIV_155_2011 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.3.pdf
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.2.pdf
PDFUchwała Nr XIII_154_2011 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XIII_153_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_152_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_151_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
PDFUchwała Nr XIII_150_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_149_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_148_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_147_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XIII_146_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_145_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_144_2011.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XIII_143_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.3.pdf
PDFUchwała Nr XIII_143_2011 cz.2.pdf
PDFUchwała Nr XIII_142_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_141_2011.pdf
PDFUchwała Nr XIII_140_2011.pdf
PDFUchwała Nr XII_139_2011.pdf
PDFUchwała Nr XII_138_2011.pdf
PDFUchwała Nr XII_137_2011.pdf
PDFUchwała Nr XI_136_2011.pdf
PDFUchwała Nr XI_135_2011.pdf
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.3.pdf
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.2.pdf
PDFZałączniki do Uchwały Nr XI_134_2011 cz.1.pdf
PDFUchwała Nr XI_134_2011.pdf
PDFUchwała Nr XI_133_2011.pdf
PDFUchwała Nr XI_132_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_131_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_130_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_129_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_128_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_127_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_126_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_125_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_124_2011.pdf
PDFUchwała Nr X_123_2011.pdf
PDFUchwała Nr IX_122_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_121_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_120_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_119_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_118_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_117_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_116_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_115_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_114_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_113_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_112_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_111_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_110_2011.pdf
PDFUchwała Nr VIII_109_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_108_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_107_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_106_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_105_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_104_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_103_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_102_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_101_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_100_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_99_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_98_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_97_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_96_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_95_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_94_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_93_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_92_2011.pdf
PDFUchwała Nr VII_91_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_90_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_89_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_88_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_87_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_86_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_85_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_84_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_83_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_82_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_81_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_80_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_79_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_78_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_77_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_76_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_75_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_74_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_73_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_72_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_71_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_70_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_69_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_68_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_67_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_66_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_65_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_64_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_63_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_62_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_61_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_60_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_59_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_58_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_57_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_56_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.3.pdf
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.2.pdf
PDFUchwała Nr VI_55_2011.pdf
PDFUchwała Nr VI_54_2011_cz.1.pdf
PDFUchwała Nr VI_53_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_52_2011.pdf
PDFUchwała Nr III_11_2010.pdf
PDFUchwała Nr V_51_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_50_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_49_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_48_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_47_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_46_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_45_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_44_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_43_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_42_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_41_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_40_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_39_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_38_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_37_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_36_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_35_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_34_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_33_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_32_201.pdf
PDFUchwała Nr V_31_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_30_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_29_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_28_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_27_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_26_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_25_2011.pdf
PDFUchwała Nr V_24_2011.pdf
PDFUchwała Nr IV_23_2010.pdf
PDFUchwała Nr II_5_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_22_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_21_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_20_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_19_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_18_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_17_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_16_2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_15._2010.pdf
PDFUchwała Nr IV_14_201001074.pdf
PDFUchwała Nr III_13_2010.pdf
PDFUchwała Nr III_12_2010.pdf
PDFUchwała Nr III_10_2010.pdf
PDFUchwała Nr III_9_2010.pdf
PDFUchwała Nr III_8_2010.pdf
PDFUchwała Nr III_7_2010 zmieniająca uchwałę w sprawie okrelenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...).pdf
PDFUchwała Nr II_6_2010.pdf
PDFUchwała Nr I_4_2010.pdf
PDFUchwała Nr I_3_2010.pdf
PDFUchwała Nr I_2_2010.pdf
PDFUchwała Nr I_1_2010.pdf

 

 

Wersja XML