Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 maja 2022r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2021;
 8. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok;
 9. sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2021 rok;
 10. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2021 rok;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2021,
 2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 88/4, 88/7, 88/8 z k.m. 1 obręb Kamień Śląski),
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 6. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;

    12. wolne wnioski i informacje;
    13.zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFProjekt uchwały Nr LI_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_d_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_e_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_f_2022.pdf

Projekty uchwał (pliki dostępne):
PDFProjekt uchwały Nr LI_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_d_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_e_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr LI_f_2022.pdf
 

INFORMACJA  O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2021

 

Zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) Burmistrz Gogolina przedstawił Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2021.

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 29 czerwca 2022 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2021. W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 i 583) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2021 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 28 czerwca 2022r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie (tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Gogolinie  po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie w zakładce Akty Prawne- RAPORTY O STANIE GMINY.

Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2021.pdf
Proponowany formularz zgłoszenia do debaty- Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2021.docx

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                           /-/ Piotr Czok

Wersja XML