Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z L Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr L_542_2022 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_543_2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin na lata 2021-2032”.pdf
PDFUchwała Nr L_544_2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029.pdf
PDFUchwała Nr L_545_2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr L_546_2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_547_2022 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_548_2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 656/32 z k.m. 11 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr L_549_2022 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf
PDFUchwała Nr L_550_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr L_551_2022 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr L_552_2022 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gogolin oraz jej jednostkom podległym, a także określenia warunków (...).pdf
 

Wersja XML