Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2021 rok:

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;

 1. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 2. sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych za 2021 rok oraz wnioski wynikające
  z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
 3. roczny raport z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025;
 4. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2021 rok:

- sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,

- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok,

- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2021 rok,

     - informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2021 roku,

     - informacja Gminnego Centrum Reagowania nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2021 roku- funkcjonowanie i działania jednostek OSP oraz działania Gminy
w ramach zarządzania kryzysowego,

12. raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 2030 za lata 2020-2021;

        13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 1. przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Gogolin,
 2. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gogolin
  na lata 2021-2032”,
 3. uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 5. określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gogolin,
 6. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gogolin,
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 656/32 z k.m. 11 obręb Gogolin 1),
 8. rozpatrzenia skargi,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;

    14. wolne wnioski i informacje;

    15. zakończenie obrad sesji.

 

       Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Gogolinie

         /-/ Barbara Herok

Projekty uchwał:
PDFProjekt uchwały Nr L_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_d_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_e_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_f_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_g_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_h_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_i_2022.pdf
 

Projekty uchwał (pliki dostępne):
PDFProjekt uchwały Nr L_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_d_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_e_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_f_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_g_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_h_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr L_i_2022.pdf
 

 

Wersja XML