Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVIII_526_2022 w sprawie „Oświadczenia dotyczącego agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”,.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_527_2022 w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_528_2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gogolin na lata 2022 -2025.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_529_2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_530_2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka – część 1.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_531_2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_532_2022 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_533_2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_534_2022 w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_535_2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_536_2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_537_2022 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_538_2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z.pdf
PDFUchwała Nr XLVIII_539_2022 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Gogolin na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf
 

Wersja XML