Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 marca 2022r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości).

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. interpelacje i zapytania radnych;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 6. roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane
  z realizacją w/w zadań za 2021 rok;
 7. raport z wykonania w 2021 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2021-2022” i efektów jego realizacji za 2021 rok;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. „Oświadczenia dotyczącego agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”,
 2. ustanowienia, szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gogolin  na lata  2022 -2025,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka– część 1,
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 7. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 8. przekazania petycji według właściwości,
 9. pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
 10. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP biorącego udział
  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
 11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok,

        9. wolne wnioski i informacje;

       10. zakończenie obrad sesji.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                          /-/ Piotr Czok


PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_d_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_e_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_f_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_g_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_h_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_i_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_j_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_k_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_l_2022.pdf

Pliki dostępne:

PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_a_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_b_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_c_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_d_2022- plik binarny.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_e_2022-plik binarny .pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_f_2022- plik binarny.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_g_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_h_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_i_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_j_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_k_2022.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLVIII_l_2022.pdf

 

Wersja XML