Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych oraz osób starszych - mieszkańców województwa opolskiego. Została wprowadzona w celu budowania przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz udzielania im wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanym Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty  Rodziny i Seniora.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

► rodzice: małżonkowie lub partnerzy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi, mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

► osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,

► osoby  sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające, że osoba zależna wymaga opieki.

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 2018 pdf

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 2018 word 

Wypełniony wniosek możesz:

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione (zgodnie z zapisami regulaminu wydawania i użytkowania OKRiS) czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca.

Informacja na temat aktualnych zniżek oferowanych przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dostępna jest na stronie internetowej http://dlarodziny.opolskie.pl/ w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora – Wyszukiwarka zniżek.

Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora pdf

 

Przedłużenie ważności Karty

 1. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo.
 2. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.
 3. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Centrum Usług Społecznych w Gogolinie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
 4. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”.
 5. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty.

Gmina Gogolin pozyskała lokalnych partnerów strategicznych, którzy oferują zniżki i rabaty dla rodzin wielodzietnych oraz seniorów. W ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora z ulg korzystać mogą mieszkańcy gminy posiadający dwójkę i więcej dzieci, w tym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz rodzice wychowujący dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia. Poniżej przedstawiamy wykaz firm i instytucji, które zaoferowały zniżki mieszkańcom Gminy Gogolin w ramach OKRiS.

Pływalnie i Sauna:
4 zł – jednorazowe wejście na pływalnię krytą lub saunę
2 zł – jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Gogolinie
1 zł – jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Gogolinie po godz. 16:00
1 zł – jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Kamieniu Śląskim

Hala Sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów:
2 zł – za jedną godzinę korzystania z siłowni
8 zł – 4 godz. zegarowe w miesiącu (karnet) za korzystanie z siłowni
16 zł – za korzystanie z siłowni przez 30 dni (karnet)
3 zł – korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę
3 zł – korzystanie ze ściany wspinaczkowej przez 2 godziny

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można uzyskać na stronie http://dlarodziny.opolskie.pl/ lub pod numerem telefonu 77 44 82 200.

 

Wersja XML