Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XLV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XLV_492_2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLV_493_2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLV_494_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLV_495_2021 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLV_496_2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLV_497_2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XLV_498_2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XLV_499_2021 w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XLV_500_2021 w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XLV_501_2021 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFUchwała Nr XLV_502_2021 w sprawie przekazania części podania według właściwości.pdf
PDFUchwała Nr XLV_503_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML