Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 października 2021r. (środa)
o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
(Plac Dworcowy 5) odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości)

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2020/2021;
 8. informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2021;
 9. sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”;
 10. informacja o stanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
 2. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
  i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2022-2024,
 3. rozpatrzenia wniosku
 4. nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy: „Bruno Hampla”)
 5. nadania nazwy ulicy (dot. nazwy ulicy: „Słoneczna”)
 6. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;

12) wolne wnioski i informacje;

13) zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                /-/ Piotr Czok

Wersja XML