Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 września 2021r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości).

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.;
 9. Końcowy raport ewaluacyjny o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin
  na lata 2014-2020;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przyjęcia Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część dz. nr 200 z k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz. nr 266/2 z k.m. 3, obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 906/39 i 907/4 z k.m. 13, obręb Gogolin 1),
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.906/33 z k.m. 13, obręb Gogolin 1),
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.195/12 i 207/8 z k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 8/2 i 12/2 z k.m. 1 obręb
  Gogolin 1),
 11. pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,
 12. przekazania wniosku według właściwości,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;

      11. wolne wnioski i informacje;

      12. zakończenie obrad sesji.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                        /-/ Herok Barbara

PDFProjekt uchwały Nr XL_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_n_2021.pdf
 

Pliki dostępne:

PDFProjekt uchwały Nr XL_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XL_n_2021.pdf
 

Wersja XML