Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Jelcz 010R o numerze rejestracyjnym OKR 42W4

ZARZĄDZENIE NR WA.120.1.25.2021
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 7 czerwca 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Jelcz 010R o numerze rejestracyjnym OKR 42W4
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłaszam II przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki Jelcz 010R, o numerze rejestracyjnym OKR 42W4 zgodnie z ogłoszeniem o II przetargu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Do przeprowadzenia II przetargu powołuje Komisję przetargową w składzie:
1) Stanisław Haraf- przewodniczący,
2) Jacek Dłubak - członek,
3) Tadeusz Byrski - członek.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie na stronie www.bip.gogolin.pl
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie II przetarg - wersja dostępna.pdf
PDFOgłoszenie II przetarg - skan z odręcznym podpisem.pdf
JPEGZdjęcie samochodu OSP Górażdże.jpeg

Wersja XML