Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg na sprzedaż samochodu VW Passat

ZARZĄDZENIE NR WA.120.1.17.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN Passat o numerze rejestracyjnym OKR N912


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 i 1378) oraz art 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2020, poz. 1740), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam II przetarg na sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN Passat o numerze rejestracyjnym OKR N912 zgodnie z ogłoszeniem o przetargu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Do przeprowadzenia II przetargu powołuję Komisję Przetargową w składzie:
 1) Stanisław Haraf - przewodniczący,
 2) Jacek Dłubak - członek,
 3) Dorota Lubczyk - członek
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie na stronie www.bip.gogolin.pl.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

 

Załącznik do zarządzenia Nr WA.120.1.17.2021
Burmistrza Gogolina
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN PASSAT O NUMERZE REJESTRACYJNYM OKR N912

Burmistrz Gogolina, zwany dalej również "organizatorem", ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN Passat o numerze rejestracyjnym OKR N912.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, NIP 199 01 03 052, tel. 77 40 76 800.

 1. Przedmiot sprzedaży:

1) marka, model: VOLKSWAGEN Passat
2) wersja: 1,8 T
3) rodzaj pojazdu: samochód osobowy
4) rok produkcji: 2002
5) numer rejestracyjny: OKR N912
5) numer identyfikacyjny VIN: WVWZZZ3BZ3P241769
6) data ważności badania technicznego: 20.05.2021 r.
7) odczytany stan licznika: 299.366 km
8) pojemność silnika: 1781 cm
9) masa całkowita: 1940 kg
10) liczba miejsc: 5
11) data pierwszej rejestracji: 14.02.2003 r.

 1. Cena:

Minimalna cena zawarta w ofercie to kwota 3.225,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy).

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w siedzibie sprzedającego - Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin - Biuro Podawcze, do 10.05.2021 r. do godz. 9.30 w zamkniętej kopercie z napisem "OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU VOLKSWAGEN PASSAT" wraz z adresem oferenta.

Oferta, pod rygorem nieważności, powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz e-mail;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4) oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem;
5) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
6) dowód opłacenia wadium;
7) ustalenie rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium w przypadku przegrania przetargu przez oferenta (w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet ceny kupna pojazdu);
8) proponowaną cenę nabycia pojazdu, będącego przedmiotem przetargu;
9) podpis oferenta.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6.
   
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 323,00 zł, które winno znaleźć się na rachunku bankowym Gminy Gogolin 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 9.50.
   
 3. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto bankowe bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.
   
 4. Oferentowi, który nabędzie pojazd wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet ceny jego kupna.
   
 5. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Spraw Administracyjnych Panią Dorotą Lubczyk pod nr tel. 77 40 76 817.
   
 6. Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, która nie może być niższa niż 3.225,00 zł.
   
 7. Komisja przetargowa wybiera ofertę z zaproponowaną najwyższą ceną.
   
 8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
   
 9. Cześć jawna odbywa się w obecności oferentów.
   
 10. W części jawnej Komisja przetargowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
2) ustala liczbę otrzymanych ofert,
3) dokonuje otwarcia kopert z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej (stwierdza ważność ofert pod względem spełnienia przez oferentów wymogów określonych w ust. 4),
4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
5) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli:

1) nie zostały spełnione wymogi określone w ust. 4 (nie zawierają danych lub dane te są niekompletne),
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Nieobecność oferenta w części jawnej nie powoduje odmowy zakwalifikowania oferty do części niejawnej.
   
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
   
 3. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich.
   
 4. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna/sprzedaży pojazdu wyższą lub równą wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ją złożył.
   
 5. W przypadku złożenia kilku ofert z tą sama ceną oferenci zostaną poproszeni o złożenie dodatkowych ofert.
   
 6. Z każdego przetargu sporządza się każdorazowo protokół i podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o wynikach przetargu.
   
 7. Wyniki należy ogłosić poprzez ich wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
   
 8. Wydanie pojazdu następuje protokołem przekazania. Nadzór nad czynnościami przekazania pojazdu nabywcy pełni Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
   
 9. Zastrzega się prawo zmiany warunków przetargu w trakcie jego trwania, odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
   
 10. W przypadku zamiany warunków przetargu wydłuża się okres jego trwania na czas adekwatny do charakteru zmian, zapewniający równe warunki uczestnictwa w przetargu wszystkim oferentom.
   
 11. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
   
 12. Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie lub e- mailem uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
   
 13. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży. Oferent obowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu. Organizator przetargu powiadomi osobę, która wygrała przetarg, o dokładnym terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Cena nabycia pojazdu musi być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, na zasadach określonych odpowiednio w ustępie 6 ogłoszenia.
   
 14. Jeżeli oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może pobraną sumę wadium zachować. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium przez oferentów , których oferta nie została przyjęta podlega niezwłocznemu zwrotowi.
   
 15. Jeżeli żaden z oferentów nie stanie do przetargu organizator przetargu w dniu wyznaczonym na przetarg może dokonać wyboru oferenta wedle własnego uznania, za cenę nie niższa niż cena wywoławcza.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonane umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: urzad@gogolin.pl


Załącznik do ogłoszenia o przetargu

FORMULARZ OFERTY

Oferta jest złożona przez:

NAZWA I ADRES OFERENTA …………………………................................................................................

......................................................................................................................................................................

NIP ………………………………………

PESEL……………………………………

REGON ………………………………….

Nr konta bankowego ……………………………………...........................................

Tel. ..........................................................

Fax ..........................................................

E-mail ......................................................

W związku z ogłoszeniem II przetargu na sprzedaż pojazdu VOLKSWAGEN Passat OKR N912 przedstawiam poniższą ofertę zakupu:

1. oferuję cenę kupna pojazdu za kwotę: ……………………………………… złotych,

(słownie: .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................)

2. Jednocześnie oświadczam że:
- zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnoszę do nich uwag;
- uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu wpłacenia pełnej zaoferowanej kwoty i podpisania umowy kupna/sprzedaży;
- dokonałem wizji przedmiotu umowy ;
- zapoznałem się z klauzula informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy kupna/sprzedaży pojazdu

3. Wadium w wysokości 323,00 zł zostało wniesione przelewem/wpłacone w kasie w dniu …………………

4. Zwrot wadium prosimy dokonać na konto nr …………………………………………......

...............................................................          ……………………………………………..
         (miejscowość, data)                                               (podpis i pieczęć Oferenta)

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia II przetargu VW Passat (skan z odręcznym podpisem).pdf

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML