Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gogolin, dnia 26 lutego 2020 r.

Burmistrza Gogolina

WG.III.7021.10.2020.WL

INFORMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 48, w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Gogolina podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

PDFWG.III.7021.10.2020.WL Informacja o odstąpieniu od strategiczne.pdf

Wersja XML