Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji

ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.58.2019

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na kadencję 2019-2023

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r., poz.255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zwanej dalej Radą do dnia 9 maja 2019 r.

§ 2. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Obwieszczenie o upoważnionych do zgłaszania kandydatów  oraz ilości zgłaszanych kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala

 

PDFInformacja o uprawnionych do zgłaszania kandydatów, ilości zgłaszanych kandydatów oraz sposobie wybierania.pdf

PDFKalendarz wyborczy.pdf

PDFKarta zgloszenia kandydata.pdf

PDFOświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów o wyrażenie zgody na kandydowanie.pdf

PDFZarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji (2019-2023).pdf
 

Wersja XML